środa, 26 lutego 2020 r.|
imieniny obchodzą: Mirosława, Aleksandra
Strona główna

OGŁOSZENIA

Strona główna » Dokumenty » OGŁOSZENIA

wielkość tekstu:A | A | A

 

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTORA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W IRZĄDZACH

 

o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego

 

 

 

I.   Nazwa i adres jednostki:  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach, 42-446 Irządze nr 126

 

II. Stanowisko urzędnicze: głównego księgowego

 

III. Niezbędne wymagania kandydatów:

 

Kandydat musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.),  tj.:

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

 

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta,

 

- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta,

 

- jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV. Dodatkowe wymagania kandydatów:
   Posiadanie prawa jazdy kat B

 


V.  Zakres  zadań   wykonywanych  na   wyżej  wymienionym stanowisku:

 

  1. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki, niezbędnej do planowania działalności, kontroli i oceny wykonania zadań gospodarczych.
  2. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych składanych na zewnątrz przez jednostkę.
  3. Kierowanie rachunkowością jednostki polegającą na:

 

a)      sporządzaniu, przyjmowaniu i kontroli dokumentów,

 

b)     doskonaleniu księgowości, kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej,

 

c)      bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, umożliwiającym:

 

-        terminowe i prawdziwe przekazywanie informacji ekonomicznych i działalności jednostki,

 

-        skuteczną ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie,

 

-        prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności,

 

-        sprawną kontrolę realizacji wyznaczonych zadań,

 

-        prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych jednostki,

 

d)     należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów księgowych – ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,

 

e)      nadzorowaniu całokształtu pracy:

 

-        opracowywanie analizy gospodarki finansowej jednostki oraz wniosków wynikających z tych analiz,

 

-        dokonywanie kontroli wewnętrznej (wstępnej, bieżącej i końcowej) a w szczególności:

 

1.      wydawaniem środków pieniężnych,

 

2.      obrotami pieniężnych na rachunkach bankowych i zaciąganiem kredytów bankowych,

 

f)      przyjmowaniem, wydawaniem, zakupem lub wytwarzaniem środków trwałych,

 

g)     innymi operacjami określonymi w odrębnych przepisach.

 

  1. Kontrolowanie działalności magazynu gospodarczego szkoły i kasy szkolnej raz w miesiącu, sporządzanie adnotacji pokontrolnej oraz zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich nieprawidłowości postępowania,
  2. Wykonanie innych obowiązków zlecanych przez dyrektora szkoły.

 

 

 

VI.  Warunki zatrudnienia:

 

Z osobą  wyłonioną  w  drodze  naboru   zostanie nawiązany  stosunek pracy  na  okres   próbny   trzech  miesięcy , następnie  umowa na  czas  określony  lub  nieokreślony   w wymiarze ½ etatu.

 

 

 

VII.  Wymagane  dokumenty:

 

Życiorys, list motywacyjny, oświadczenie  o posianiu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczanie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywania czynności głównego księgowego, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, certyfikaty, wpis do rejestru biegłych rewidentów.

 

VIII.  Termin  i  miejsce  składania  dokumentów:
- Dokumenty należy  składać  w  zapieczętowanej kopercie  opatrzonej  dopiskiem

 

 „Nabór  na  wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy ”

 

w terminie do dnia 27.06.2016 r. do  godz. 13 ⁰⁰  osobiście  lub przesłać na adres  Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach, 42-446 Irządze  nr 126 -Sekretariat 

 

 - Aplikacje ,które  wpłyną do Szkoły  po  wyżej  określonym   terminie   nie będą  rozpatrywane.   (decyduje  data  wpływu  przesyłki poleconej )
- Nie  przyjmuje  się dokumentów  drogą  elektroniczną.
- Lista kandydatów  spełniających  wymogi  formalne  zostanie    upowszechniona  na stronie internetowej szkoły (www.gim.irzadze.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń Szkoły.
- O terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydaci  zostaną poinformowani  telefonicznie  bądź  listownie
- Wyniki  konkursu  zostaną  upowszechnione na stronie internetowej szkoły (www.gim.irzadze.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Ilość zdjęć w galerii: 36
dalej

Gimnazjum im. Jana Pawła II
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 25

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Zapraszamy na stronę internetowa Gimnzjum im.Jana Pawła II w Irządzach. Serwis zawiera informacje o edukacji, osiągnięciach uczniów w powiecie zawierciańskim i województwie śląskim.